Vi utvecklar ny, klimatsmart teknik för lagring av värme. Vi finns i Hässelby, Stockholm. Kom och besök oss!

Lagra värme för att bekämpa global uppvärmning?


Vi skapar en ny metod för att lagra energi i form av värme under sommaren. Under vintern används värmen för uppvärmning av vatten och inomhusluft.

Följ vårt arbete med att konstruera sandbatteriet

Sandbatteri som en del av en krisberedskap?Vi tittar på möjligheten att anlägga sandbatterier i anslutning till skolor och andra offentliga byggnader. Sandbatterier skulle inte bara spara el genom effektiviserad uppvärmning, utan även tjäna som en viktig del i en krisberedskap.

Sandbatterier för att skona det allmänna elnätet


Genom vår innovation kan el lagras i form av värme i ett stort nedgrävt sandbatteri. Värmen används sedan för uppvärmning av hus och varmvatten och på så sätt avlastas det allmänna elnätet vid de tidpunkter då efterfrågan på el är som störst.  Detta innebär att det allmänna elnätet skonas samtidigt som kostnaden för el sjunker för konsumenterna på både kort och lång sikt.

Lagra värme för att bekämpa global uppvärmning?


Vi skapar en ny metod för att lagra energi i form av värme under sommaren. Under vintern används värmen för uppvärmning av vatten och inomhusluft.

Om sandbatteriet


Följ vårt arbete med att bygga prototypen för sandbatteriet. Vi delar med oss av erfarenheter och lärdomar på vägen.


"Beslut om bidrag till att genomföra projekt: Statens energimyndighet (Energimyndigheten) beslutar att bevilja stöd i form av bidrag till K-mit AB för genomförande av projektet ”Högtemperaturvärmepumpar för termobatterier” under perioden 1 juni 2024–31 oktober 2024."


Energimyndigheten

Hållbar energi


De globala målen för hållbar utveckling


Förnybar energi är ett av FN:s globala mål. I samma anda som sandbatteriets målsättning lyder nummer sju att ”säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla”.


En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, inte minst för uppvärmning. För en normal svensk villa beräknas ca 70 % av energiförbrukningen gå åt till uppvärmning av varmvatten och inomhusluft.


Förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Sandbatteriet kan vara ett viktigt bidrag till denna utveckling då det erbjuder en lösning på en av energiproduktionens största utmaningar, nämligen en källa till jämn energitillförsel året runt.


Solenergi lagrad i sand kan hålla värmen i månader, vilket innebär att värme alstrad under sommaren kan användas för uppvärmning av hus och vatten under vinterhalvåret. Sandbatteriet ligger helt rätt i tiden: grön, ren energi som lagras i sand som är en billig råvara med låg klimatpåverkan.


"WE DO THIS

not because it's easy, 


but because we thought it would be easy"


— Pontus och Susanne Kindblad


Engagera dig i projektet!